Jokainen oppii!
- Musiikin taiteen perusopetusta lapsille, nuorille ja aikuisille

SUZUKI-MENETELMÄ


Suzukikoulu Oktaavian opetusmenetelmä on kansainvälisesti käytetty suzuki-menetelmä, jonka kehitti japanilainen viulisti ja pedagogi Shinichi Suzuki (1898-1998). Suzuki-menetelmässä uskotaan, että jokaisella on kyky kehittyä musiikillisesti oikeanlaisessa ympäristössä ja oikeanlaisen opetuksen ja kasvatuksen avulla. Suzuki oivalsi, että lapset oppivat musiikkia yhtä luonnnollisesti kuten äidinkieltään ympäristön vaikutuksesta. Musiikillinen lahjakkuus ei ole synnynnäinen ominaisuus, vaan se kehittyy musiikillisessa ympäristössä. 

Soittotunnit aloitetaan yleensä jo 3−5-vuotiaana yhdessä vanhemman kanssa pienin askelin edeten. Opetuksessa hyödynnetään lapsen kuulohavaintojen ja motoriikan herkkää kehitysvaihetta. Pienten lasten opetus tapahtuu hyvin leikinomaisesti ja tunneille pyritään luomaan kannustava ilmapiiri. Vanhemmat ovat mukana tunneilla alkuvaiheessa ja auttavat lasta kotiharjoittelussa. Vanhempi opiskelee soittoasennot ja tutustuu soittimen alkeistekniikkaan opettajan johdolla, jotta osaa ohjata lasta kotiharjoittelussa. 

Suzuki-menetelmällä opiskelun aloittamiselle ei ole yläikärajaa. Opiskelun voi aloittaa myös isompana koulussamme, sovellamme menetelmää myös aikuisten opintoihin. Myöhemmässä vaiheessa soitonopiskelu ei eroa ns. perinteisestä menetelmästä juuri muuten kuin kasvatusfilosofian osalta. 

Alkuvaiheessa suzuki-menetelmässä oppiminen perustuu soivaan mielikuvaan. Oppilailla on kotona äänite, jossa on harjoiteltava ohjelmisto. Suzukikoulu Oktaaviassa myös lauletaan alkeisohjelmistoa muskarista lähtien. Näin opeteltavat kappaleet jäävät vähitellen muistiin ja sävelkorva kehittyy.  Nuotit opetellaan myöhemmin, yleensä 6−9-vuotiaana, jolloin on luonnollinen ajankohta opetella lukemaan myös äidinkieltä. 

Suzuki-opetuksessa korostuvat yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen. Oppilaat pääsevät kokemaan yhteismusisoinnin ja esiintymisen iloa alusta lähtien ryhmätunneilla, konserteissa ja leireillä. Kodin ja koulun yhteistyö on tiivistä. Lapsen kasvaessa vastuu opiskelusta ja harjoittelusta siirtyy lapselle ja vanhemman rooli on olla taustatukena ja kannustajana.

Sekä soittotunneilla että kotiharjoittelussa tavoitteena on luoda kannustava ilmapiiri oppimiselle. Jokainen oppilas saa edetä omaa tahtiaan opiskelussa, oppilaiden välistä kilpailua vältetään. 

Tärkeimpänä valintakriteerinä oppilaaksiottamisessa ovat oppilaan oma halu oppia soittamaan ja laulamaan, lapsen kyky toimia annettujen ohjeiden mukaan ja keskittymisen taito. 

Tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa lapsista itseään ja muita kunnioittavia ihmisiä, joille kehittyy rakkaus musiikkia kohtaan.