Suzuki-menetelmä


Suzuki-menetelmä on japanilaisen Shinichi Suzukin kehittämä soitonopetusmenetelmä. Suzuki-menetelmän perusjatus on usko jokaisen oppilaan kykyyn oppia ja kehittyä. Musikaalinen lahjakkuus ei tule ihmiselle syntymälahjana, vaan kehittyy musiikin rakkauden täyttämässä, virikkeellisessä ympäristössä.

Suzuki-metodissa soittamisen hyvä aloitusikä on soittimesta riippuen 3-6-vuotta. Silloin lapsella on herkkyyskausi, jolloin hän helposti ja mielellään toistaa oppimaansa ympäristöstään, kuten esimerkiksi kuuntelee ja toistaa puhetta. Silloin myös musiikin rytmien ja sävelkorkeuksien omaksuminen tapahtuu herkästi ja lapsi kykenee jo hahmottamaan kokonaisuuksia. Suzuki-menetelmällä opiskelun aloittamiselle ei ole kuitenkaan yläikärajaa. Opiskelun voi aloittaa myös isompana koulussamme, sovellamme menetelmää myös aikuisten opintoihin.

Suzuki-menetelmällä oppiminen perustuu soivaan mielikuvaan. Opiskelu aloitetaan äänitteitä kuuntelemalla. Suzukikoulu Oktaaviassa myös lauletaan alkeisohjelmistoa muskarista lähtien. Näin opeteltavat kappaleet jäävät vähitellen muistiin ja sävelkorva kehittyy. Nuotinluvun opiskelu soittotunneilla aloitetaan samaan aikaan kun lapsi opettelee lukemaan, keskimäärin 7-8-vuotiaana. Oppilaat voivat osallistua soitinopintojen lisäksi musiikin perusteiden opintoihin.

Suzuki-menetelmän erikoisuus - verrattuna muihin soitonopetusmenetelmiin - on vanhempien aktiivinen osallistuminen. Opiskelu vaatii vanhemmilta myönteistä suhtautumista musiikkiin ja aikaa yhteiseen kotiharjoitteluun ensimmäisinä vuosina. Vanhempi perehtyy opettajan johdolla soittoasentoihin ja soiton alkeistekniikkaan, jotta hän osaa ohjata oikein lasta kotona. Suzukikoulu Oktaaviassa on käytössä erilaisia motivoivia pelejä ja leikkejä kotiharjoittelun tueksi. 

Suzuki-oppilaat käyvät sekä yksilö- että ryhmätunneilla. Koulussamme pienimmät oppilaat aloittavat opiskelun soitinmuskarissa leikinomaisesti. Perusopintoihin kuuluvat sekä yksilö- että ryhmäopetus. Ryhmässä lapset harjoittelevat ja kertaavat oppimaansa ohjelmistoa. Ryhmätunnit on suunniteltu edistämään ja opettamaan yhtyesoittoa ja antamaan mahdollisuus yhdessäsoittamisen lisäksi sosiaaliseen kanssakäymiseen.

Suzuki-oppilaat esiintyvät paljon. Alusta lähtien vanhemmat ovat ryhmätunnilla yleisönä. Erilaisia konsertteja järjestetään paljon lukuvuoden aikana. Lapset pääsevät esiintymään sekä solistina että erilaisissa kokoonpanoissa. Näin oppilaille kasvaa yleensä luonteva suhtautuminen esiintymiseen.

Sekä soittotunneilla että kotiharjoittelussa tavoitteena on luoda kannustava ilmapiiri oppimiselle. Jokainen lapsi saa edetä omaa tahtiaan, oppilaiden välistä kilpailua vältetään. Tärkeimpänä tavoitteena on kasvattaa lapsista itseään ja muita kunnioittavia ihmisiä, joille kehittyy rakkaus musiikkia kohtaan.